Internetveikala mājas lapas SKANDINĀVS lietošanas noteikumi


1. VISPĀRĪGIE NOSACĪJUMI
 • Šie noteikumi tiek piemēroti interneta veikala mājas lapas SKANDINĀVS un tā mobilās lietotnes (turpmāk tekstā saukta "Mājas lapa") izmantošanas laikā, un/vai rakstot jautājumus, sniedzot atsauksmi, apskatu, komentārus un atbildes uz tiem (turpmāk tekstā saukti "Noteikumi"). Mājas lapas nodaļas "Privātuma politika", "Pirkšanas noteikumi" ir Noteikumu neatņemama sastāvdaļa.
 • Mājas lapu administrē sia Skandināvs, kas ir atbilstoši reģistrēts un darbojas Lietuvas Republikā, reģistrācijas numurs 41203024125, adrese: Lielā iela 39-3, Talsi, Talsu novads, LV-3201, Latvija (turpmāk tekstā saukta "Sabiedrība").
 • Persona, kas apmeklē Mājas lapu, pārskata preces vai citu informāciju, atstāj jautājumus, atsauksmes, apskatus, komentārus un atbild uz tiem, vai izmanto Mājas lapas pakalpojumus jebkādā citā veidā, tiek uzskatīta par Mājas lapas lietotāju (turpmāk tekstā saukts "Lietotājs").
 • Autentisks saturs nozīmē vērtējumu, jautājumu, atsauksmi, apskatu, komentāru vai citu saturu, ko atstāj reāla persona, kura ir iegādājusies vai izmantojusi preci vai pakalpojumu.
 • Mājas lapas izmantošana paredz visas darbības, tostarp, bet ne tikai, preču apskati, informācijas lasīšanu, preču saglabāšanu, pasūtījumu veikšanu, jautājumu, atsauksmju, apskatu, komentāru un atbilžu uz tiem sniegšanu, ko veic Lietotājs.
 • Lietotājam ir jāievēro šie Noteikumi Mājas lapas izmantošanas laikā.
 • Sabiedrība ir tiesīga vienpusēji mainīt sniegtos pakalpojumus, sniegto informāciju un citus nosacījumus, kā arī jebkurus Noteikumu nosacījumus. Sabiedrība informē par Noteikumu nosacījumu izmaiņām, norādot Noteikumu spēkā stāšanās datumu. Spēkā esošā Noteikumu versija vienmēr ir pieejama Mājas lapā.
2. ATSAUKSMJU, APSKATU, KOMENTĀRU, VĒRTĒJUMU UN CITA SATURA PUBLICĒŠANA
 • Tikai persona, kura ir iegādājusies preci vai pakalpojumu no Sabiedrības, drīkst Mājas lapā atstāt atsauksmi, apskatu, komentāru, vērtējumu, ziņojumu vai citu informāciju/saturu par šo preci vai pakalpojumu.
 • Pirms atsauksmes, apskata, komentāra, vērtējuma, ziņas vai citas informācijas/satura atstāšanas par preci vai pakalpojumu Mājas lapā personai ir jāiepazīstas ar šiem Noteikumiem un jāapņemas tie ievērot. Persona, kura nav iepazinusies ar šiem Noteikumiem un nav apņēmusies tos ievērot, nedrīkst publicēt atsauksmes, komentārus vai citu informāciju.
 • Atstājot atsauksmi, apskatu, komentāru, vērtējumu vai citu informāciju/ saturu Mājas lapā, persona apstiprina, ka:
  • viņš/viņa ir vienīgais satura autors un intelektuālā īpašuma tiesību īpašnieks;
  • viņš/viņa brīvprātīgi atsakās no visām nemantiskajām tiesībām uz iesniegto saturu;
  • publicētais saturs ir precīzs;
  • viņš/ viņa ir sasniedzis/sasniegusi vismaz 18 gadu vecumu;
  • publicētais saturs nepārkāps šos Noteikumus un neradīs kaitējumu nevienai fiziskai vai juridiskai personai;
  • viņš/ viņa ir iegādājies/ iegādājusies un izmanto preci/ pakalpojumu, par ko sniedz apskatu.
 • Atstājot atsauksmi, apskatu, komentāru, vērtējumu vai citu informāciju/ saturu Mājas lapā, persona nedrīkst sniegt jebkuru no šāda veida saturiem:
  • kas, ciktāl viņam/ viņai ir zināms, ir nepareizs, neprecīzs vai maldinošs;
  • kas pārkāpj trešo pušu autortiesības, patentus, preču zīmes, komercnoslēpumus vai citas īpašumtiesības vai privātuma tiesības;
  • kas pārkāpj jebkādus likumus, rīkojumus, noteikumus vai regulas (tostarp, bet ne tikai, patērētāju tiesību aizsardzība, negodīga konkurence, diskriminācijas novēršana vai maldinoša reklāma);
  • kas ir vai var tikt uzskatīts par apmelojošu, aizskarošu, naidpilnu, neobjektīvu vai aizskarošu rases vai reliģisku iemeslu dēļ, nelikumīgi apdraudot vai aizskarot jebkuru personu, partneri vai uzņēmumu;
  • kas ietver jebkādu informāciju, kas ir saistīta ar citām tīmekļa vietnēm, adresēm, e-pasta adresēm, kontaktinformāciju un tālruņu numuriem;
  • kas satur datorvīrusus vai citas potenciāli kaitīgas datorprogrammas vai failus;
  • kas ir pretrunā ar labas morāles principiem, pēc būtības ir pornogrāfisks vai citādi nepieņemams;
  • kas satur reklāmas, nevēlamus aprakstus vai surogātpasta saites uz citām vietnēm vai personām bez iepriekšējas rakstiskas Sabiedrības atļaujas.
 • Saturu, ko ir izveidojusi jebkura persona vai juridiska persona, kurai ir zināma finansiāla interese par preci vai pakalpojumu, par ko tiek sniegts saturs (tostarp, bet ne tikai: darbinieki; nozares eksperti, kas pilda dienesta pienākumus; ražotāji; aģenti; mazumtirgotāji un jebkura cita persona, kas ir pieprasījusi, mudinājusi vai citādi atļāvusi izmantot savu izveidoto saturu apmaiņā pret naudas samaksu vai citu vērtīgu atlīdzību (bezmaksas paraugi, kuponi, atlaides, lojalitātes prēmijas, konkursi, loterija utt.)) tiks atsevišķi atzīmēts kā saturs, par ko saņem atlīdzību.
 • Lai nodrošinātu satura autentiskumu:
  • tas tiks savākts tikai tad, kad Sabiedrība e-pastā un/vai īsziņā vēršas pie personas, kura iegādājās preci vai pakalpojumu Sabiedrības vienā no interneta veikaliem, nosūtot lūgumu sniegt atsauksmi par iegādāto preci;
  • tas tiks pārbaudīts, izmantojot filtrēšanas sistēmu, lai ierobežotu krāpnieciska satura un surogātpasta ievietošanu Mājas lapā, lai ierobežotu iespēju traucēt Mājas lapas darbību, masu reklāmas kampaņas, "troļļošanu" un mēģinājumus ievietot automātisku saturu.
 • Pieņemams un atbilstošs saturs, kas ir saskaņā ar Sabiedrības Mājas lapā publicētajiem Noteikumiem, ieskaitot negatīva rakstura saturu, netiks slēpts, aizliegts, rediģēts vai dzēsts, ieskaitot pareizrakstības un/vai gramatikas kļūdas, tas tiks publicēts "tāds, kāds tas ir" un netiks rediģēts vai labots, izņemot gadījumus, kad esošo kļūdu dēļ šīs kļūdas neļaus citiem Mājas lapas lietotājiem lasīt un interpretēt saturu.
 • Sabiedrība nerediģēs lietotāju ievietoto saturu Mājas lapā, izņemot gadījumus, kad saturs pārkāpj šos Noteikumus.
 • Sabiedrība publicē Mājas lapā lietotāju sniegto saturu, kas tiek vākts šādos veidos:
  • Kad Sabiedrība e-pastā un/vai īsziņā vēršas pie personas, kura iegādājās preci vai pakalpojumu Sabiedrības interneta veikalā, nosūtot lūgumu sniegt atsauksmi par iegādāto preci;
  • Kad trešā puse, kas sniedz pakalpojumus Sabiedrība, savāca saturu, veicot aptauju un/vai ierakstot saturu citos alternatīvos medijos no citu trešo pušu tīmekļa vietnēm, ko pēc tam nosūtīja uz Sabiedrības Mājas lapu.
 • Persona, kas iesniedza saturu Mājas lapā, ir pilnībā atbildīga par visu tās iesniegto un publicēto saturu, un apņemas atlīdzināt Sabiedrībai mantiskos un/vai nemantiskos zaudējumus, kas tika nodarīti Sabiedrībai šīs personas vainas dēļ.
 • Persona, kas sniedz saturu Mājas lapā, apņemas atbrīvot Persona, kas sniedz saturu Mājas lapā, apņemas atbrīvot Sabiedrību (un tās darbiniekus, aģentus, saistītos uzņēmumus, to darbiniekus un trešo pušu pakalpojumu sniedzējus) no atbildības attiecībā uz visām apsūdzībām, zināmām un nezināmām jebkāda veida un izcelsmes prasībām un zaudējumiem (tiešajiem un netiešajiem), kas izriet no šīs personas izdarītajiem likumu vai trešo pušu tiesību pārkāpumiem.
 • Visu saturu, ko apstiprina Lietotājs, Sabiedrība var izmantot pēc saviem ieskatiem. Sabiedrība patur tiesības mainīt, saīsināt, dzēst, aizturēt publicēšanu, noņemt vai dzēst jebkādu saturu Sabiedrības Mājas lapās, kas pēc Sabiedrības ieskatiem, pārkāpj satura vadlīnijas vai jebkurus citus šo Noteikumu nosacījumus. Apskati un rakstiski komentāri parasti tiek publicēti 2–4 darba dienu laikā.
 • Persona, kas Mājas lapā publicē atsauksmi, komentāru, apskatu, vērtējumu vai citu saturu, piešķir Sabiedrībai pastāvīgas, neatsaucamas, bez autoratlīdzības, nododamas tiesības un licenci izmantot, kopēt, mainīt, dzēst, pielāgot, publicēt, tulkot, radīt atvasinātus darbus un/vai pārdot un/vai izplatīt šādu saturu, un/ vai iekļaut šādu saturu jebkurā formā, medijā vai tehnoloģijā visā pasaulē, un/vai nodot trešām pusēm bez atlīdzības šādai personai.
3. INTELEKTUĀLĀ ĪPAŠUMA TIESĪBAS
 • Mājas lapai ir saistošas un to aizsargā intelektuālā īpašuma tiesības, starptautiskās intelektuālā īpašuma tiesības, līgumi un vienošanās. Sabiedrībai pieder un/vai ir ekskluzīvas tiesības izmantot visas tiesības uz Mājas lapas saturu, ieskaitot autortiesības, intelektuālā īpašuma tiesības, preču zīmes, Sabiedrības grupas uzņēmumu nosaukumus, komercnoslēpumus. Visi preču vai pakalpojumu apraksti, fotoattēli, zīmolu nosaukumi, preču zīmes, dizaini, logotipi un citi nosaukumi vai informācija, kas atrodas Mājas lapā, ir Sabiedrības īpašums, vai Sabiedrība likumīgi izmanto trešo pušu piešķirtās tiesības.
 • Sabiedrībai arī pieder un/vai Sabiedrība izmanto trešo pušu piešķirtās tiesības uz Mājas lapā sniegtajām precēm un pakalpojumiem, ko aizsargā preču zīmes vai rūpnieciskā dizaina tiesības, tostarp autortiesības. Lietotājiem netiek piešķirtas nekādas netiešas vai citādi licencētas tiesības izmantot citu personu jebkādu publicētu satur, Sabiedrībai piederošas preču zīmes, dizainu vai ar autortiesībām aizsargātus elementus, un/ vai ko Sabiedrībai piešķīra trešās puses, kā arī līdzīgus elementus, kas pieder jebkurai trešai pusei, kas ir norādīta Mājas lapā.
 • Sabiedrība vai trešās puses, ja piemērojams, bez jebkādiem teritoriāliem ierobežojumiem saglabā īpašumtiesības un autortiesības uz Mājas lapu un tajā sniegto informāciju, tostarp, bez ierobežojuma, uz Mājas lapas satura prezentāciju, attēliem, grafiskajiem elementiem, tekstu, programmatūru, skaņas, video un mūzikas ierakstiem, attēliem, logotipiem, fotoattēliem.
 • Jebkura satura, dizaina, preču vai pakalpojumu zīmju, nosaukumu, logotipu, datubāzes,informācijas Mājas lapā apstrāde, izgūšana, apkopošana, tulkošana, kopēšana, pārsūtīšana uz citu datu nesēju, izplatīšana un/vai cita veida izmantošana, ko veic trešās puses un/ vai Lietotāji bez Sabiedrības iepriekšējas rakstiskas piekrišanas un/ vai pārkāpjot Noteikumus, ir intelektuālā īpašuma tiesību un citu tiesību pārkāpums.
 • Lietotāji nedrīkst nekādā veidā mainīt, reproducēt, kopēt, pārpublicēt, augšupielādēt, iesniegt, pārsūtīt, pārdot, radīt atvasinātus darbus, izmantot vai izplatīt jebkādā veidā Mājas lapu un/ vai tās saturu (ieskaitot Noteikumus/ Noteikumus un Politikas, kas ir publicētas Mājas lapā), ieskaitot tekstu, aprakstus, fotoattēlus, kodus, grafiku, kodu un/vai programmatūru vai jebkuru citu saturu. Šis aizliegums neattiecas uz gadījumiem, kad Sabiedrība ir sniegusi iepriekšēju rakstisku piekrišanu un/vai atļauju veikt šādas darbības.
 • Trešām pusēm/ vai Lietotājiem ir aizliegts izstrādāt, uzturēt vai izmantot programmatūru, ierīces, kodu, robotus, automatizētas sistēmas vai jebkādus citus rīkus vai procesus (ieskaitot numuru sastādīšanas programmas, pārlūkprogrammas spraudņus un papildu datus) Mājas lapā vai saistībā ar to vai citām tehnoloģijām, kas varētu automatizēt darbības Mājas lapā vai izvilkt, apkopot Mājas lapas saturu, tajā ietverto informāciju, vai citādi kopēt informāciju par precēm vai pakalpojumiem un citus datus no Mājas lapas bez iepriekšējas rakstiskas Sabiedrības atļaujas.
 • Sabiedrība patur tiesības veikt jebkādas darbības, ko tā uzskata par vajadzīgām, tostarp uzsākt tiesvedību bez turpmāka paziņojuma par jebkādu šīs Mājas lapas vai tās satura un informācijas nelikumīgu izmantošanu.
4. SABIEDRĪBAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
 • Sabiedrība dara visu iespējamo, lai nodrošinātu pareizu Mājas lapas darbību, kā arī cenšas, lai Mājas lapa darbotos nepārtraukti un bez kļūmēm.
 • Sabiedrībai ir visas tiesības jebkurā laikā, nebrīdinot Lietotāju, mainīt Mājas lapu, tās funkcijas, sniegtos pakalpojumus, Mājas lapas nosaukumu un/vai interneta domēnu, caur kuru tiek piekļūts Mājas lapai, jebkuru Mājas lapas saturu vai tā daļu. Lietotājs apzinās un piekrīt, ka Sabiedrība neuzņemas atbildību par jebkādām negatīvām sekām, ko Lietotājam ir izraisījušas šādas un citas līdzīgas darbības.
 • Sabiedrībai ir tiesības bez iepriekšējas Lietotāja piekrišanas nodot savas tiesības un pienākumus, kas izriet no šiem Noteikumiem, vai daļu no tiem trešām pusēm, par to publiski paziņojot Lietotājiem.
 • Sabiedrībai ir tiesības jebkurā laikā bez iepriekšēja paziņojuma pārtraukt Mājas lapas lietošanu.
 • Sabiedrība patur tiesības jebkurā laikā bez iepriekšēja paziņojuma pārtraukt vai ierobežot Lietotāja piekļuvi Mājas lapai vai Sabiedrības Mājas lapas daļai un tās sniegtajiem pakalpojumiem, ja:
  • Tas ir nepieciešams Lietuvas Republikas likumos un citos tiesību aktos paredzētajos gadījumos vai izpildot kompetentās iestādes prasības.
  • Tas ir nepieciešams, lai aizsargātu Sabiedrības vai trešo pušu tiesības un likumīgās intereses.
  • Tas ir nepieciešams, jo Lietotājs, izmantojot pakalpojumus, radīja vai var radīt draudus citu Mājas lapas lietotāju drošībai.
  • Tas nepieciešams, jo Sabiedrība vēlas un/vai tai ir jāveic Mājas lapas tehniskā apkope un atjaunināšana.
  • Izmantojot Mājas lapu, Lietotājs nodara kaitējumu Mājas lapai un/vai Mājas lapas reputācijai.
  • Lietotājs izmanto Mājas lapu negodprātīgi, ļaunprātīgi izmanto savas tiesības.
5. LIETOTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
 • Izmantojot Mājas lapu, Lietotājam ir jāievēro un viņš nedrīkst pārkāpt tiesību aktu prasības un trešo pušu tiesības un likumīgās intereses, tostarp tiesību aktus, kas regulē intelektuālā īpašuma aizsardzību, personas datu aizsardzību utt.
 • Lietotājs nedrīkst izmantot Mājas lapu jebkādā veidā, kas var apdraudēt Sabiedrības sniegto pakalpojumu pareizu darbību, Mājas lapas servera drošību, datus vai ierobežot Mājas lapas spēju pienācīgi sniegt jebkādus pakalpojumus citām personām. Neizmanto ļaunprātīgu programmatūru vai citu nevēlamu saturu.
 • Lietotājs apņemas sniegt pareizu un pilnīgu informāciju par sevi, ieskaitot reālo vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru, e-pasta adresi un citu informāciju, veicot pirkumus vai reģistrējoties lojalitātes programmās.
 • Lietotājam ir jāglabā pieteikšanās dati tā, lai trešās puses tos neuzzinātu. Nekavējoties jāpaziņo Sabiedrībai ar e-pasta starpniecību, ja Lietotāja pieslēgšanās dati un/vai parole, kas ir nepieciešami Mājas lapas lietošanai, ir nozaudēti vai ir kļuvuši zināmi trešām pusēm.
 • Lietotājs apzinās, ka, ja Lietotāja pieteikšanās datus uzzina trešās puses, šādas trešās puses var uzņemties saistības, kas kļūs saistošas Lietotājam, un apņemas uzņemties un pienācīgi pildīt šādas saistības. Sabiedrībai nav jāverificē neviena Lietotāja identitāte.
 • Lietotājam, kurš pamana Mājas lapas neatbilstošu darbību un/vai Mājas lapas darbības traucējumus, nekavējoties par to ir jāinformē Sabiedrība.
6. ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS
 • Sabiedrība neuzņemas atbildību par Lietotāja programmatūras vai datortehnikas tehniskajiem, drošības vai citiem darbības traucējumiem, ko varētu būt izraisījusi Mājas lapas lietošana (sīkdatnes, vīrusi u.c.).
 • Jebkurš saturs, kas ir lejupielādēts vai citādi iegūts, izmantojot Mājas lapu, tiek lejupielādēts uz Lietotāja paša riska, un Lietotāji paši ir pilnībā atbildīgi par jebkādu kaitējumu, kas ir nodarīts viņu datorsistēmai vai aprīkojumam vai datiem, kas ir nozaudēti šādas lejupielādes vai Pakalpojumu izmantošanas rezultātā.
 • Ja vien to nepieprasa likums, Sabiedrība nekādā veidā nav atbildīga par jebkādiem zaudējumiem, tostarp netiešiem zaudējumiem vai peļņas, ieņēmumu u.c. zaudēšanu, kas izriet no Mājas lapas lietošanas vai Lietotāja paļaušanās uz informāciju, kas ir iegūta no Mājas lapas vai ar tās starpniecību.
 • Sabiedrība nav atbildīga par pakalpojumiem, kas Lietotājam ir sniegti ar kavēšanos vai nav sniegti trešo pušu vainas dēļ, tostarp, bet ne tikai, interneta, mobilo sakaru pakalpojumu sniedzēji, e-pasta pakalpojumu sniedzēju dēļ.
 • Lietotājs ir atbildīgs par pieteikšanās datu pienācīgu izmantošanu un glabāšanu. Sabiedrība nav atbildīga par zaudējumiem, kas Lietotājam var rasties, jo trešās puses izmantoja šādu informāciju.
 • Mājas lapā var būt saites uz trešo pušu vietnēm, kas nepieder Sabiedrībai vai Sabiedrības grupas uzņēmumiem. Saites tiek publicētas klientu ērtībām, un Sabiedrība nekontrolē tīmekļa vietnes, uz kurām tiek sniegtas saites, Sabiedrība nevērtē šo vietņu saturu un neuzņemas atbildību par to saturu, šādu vietņu izmantošanu vai piekļuvi šādām vietnēm.
7. PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI
 • Mājas lapa darbojas saskaņā ar Lietuvas Republikas tiesību aktiem. Jebkādi strīdi, kas izriet no Mājas lapas darbības vai saistībā ar to, tiks risināti sarunās, un ja vienošanās netiek panākta - tiesās saskaņā ar kārtību, ko nosaka Lietuvas Republikas tiesību akti.
 • Papildus šiem Noteikumiem Lietotāja un Mājas lapas attiecību regulēšanai tiek piemēroti Lietuvas Republikas tiesību aktu noteikumi, īpaši nosacījumi un noteikumi, kā arī izveidotā laba uzņēmējdarbības prakse.
 • Ja kāds šo Noteikumu nosacījums ir pretrunā likumam vai kāda iemesla dēļ kļūst daļēji vai pilnībā spēkā neesošs, tas nepadara pārējos Noteikumu nosacījumus par spēkā neesošiem.
 • Lietotājam ir vispirms rakstiski jāsniedz Sabiedrībai pieprasījums un/ vai sūdzība saistībā ar Mājas lapas un pakalpojumu izmantošanu. Lūgums nosūtīt pieprasījumus un/ vai sūdzības uz e-pasta adresi: [email protected], norādot jūsu vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi, kā arī aprakstot Mājas lapas nepareizu darbību, kļūdu, traucējumus un/vai tamlīdzīgi, un, ja iespējams, norādot datumu (laiku) un ilgumu.
8. PERSONAS DATU APSTRĀDE
 • Sabiedrība kā datu pārzinis apstrādā Lietotāju personas datus saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu, Lietuvas Republikas tiesību aktiem, Sabiedrības Privātuma politiku un šiem Noteikumiem.
 • Sabiedrības mērķis ir nodrošināt personas datu apstrādes caurskatāmību un godīgumu, tāpēc ir ļoti svarīgi, lai Lietotājs rūpīgi izlasītu Noteikumus un Privātuma politiku un būtu pārliecināts, ka visi Noteikumu un Privātuma politikas nosacījumi ir saprotami un pieņemami.
 • Publicējot atsauksmes, komentārus, apskatus, vērtējumus vai citu Lietotāju informāciju, Sabiedrība apstrādā personu, kas iesniedza atsauksmes, komentārus, apskatus, vērtējumus vai citu informāciju publicēšanai par pārdotajām precēm un sniegto pakalpojumu kvalitāti, personas datus (vārdu, uzvārdu, atsauksmes, komentāra, apskata, vērtējuma vai citas informācijas saturu e-pasta adrese un ierīces pirkstu nospiedums).
 • Lietotājiem nav pienākuma sniegt atsauksmes, komentārus, apskatus, vērtējumus vai citu informāciju, un tas netraucēs Lietotājam izmantot Sabiedrības pakalpojumus.
 • Sabiedrība apstrādā to Lietotāju personas datus, kuri iesniedza atsauksmes, komentārus, apskatus, vērtējumus vai citu informāciju, ar šo Lietotāju izpaustu piekrišanu, iesniedzot atsauksmi, komentāru, apskatu, vērtējumu vai citu informāciju.
 • Sabiedrība publicē to Lietotāju personas datus, kas iesniedza atsauksmes, komentārus, apskatus, vērtējumus vai citu informāciju Mājas lapā 1a.lv mobilajā aplikācijā, sociālajos tīklos Facebook, Instagram, informatīvajos paziņojumos, un var tos sniegt citiem uzņēmumiem, kas pārdod novērtēto preci. Turklāt Sabiedrība var sniegt iepriekš minētos personas datus pakalpojumu sniedzējiem (datu apstrādātājiem), kas nodrošina Sabiedrībai aparatūru un programmatūru un to uzturēšanu, mājas lapas uzturēšanu un izvietošanu, datu centrus, atsauksmes, komentārus, apskatus, vērtējumus, citus informācijas administrēšanas un citus pakalpojumus.
 • Sabiedrība apstrādās un publicēs personas datus, kas ir norādīti Noteikumu 8.3.punktā, kamēr prece, par kuru tiek sniegta atsauksme, komentārs, apskats, vērtējums vai cita informācija, tiks pārdota tirgū.
 • Ja nepieciešams, Sabiedrība var apstrādāt personas datus, kas ir norādīti Noteikumu 8.3.punktā, citiem mērķiem, ciktāl tas ir nepieciešams, lai likumīgi veiktu darbības, ievērotu tiesību aktu prasības, aizstāvētu sevi pret prasībām, tiesas prāvām un lai aizsargātu Sabiedrības likumīgās intereses.
 • Lietotājiem, kuri ir iesnieguši atsauksmes, komentārus, apskatus, vērtējumus vai citu informāciju, kā datu subjektiem ir tiesības pieprasīt, lai Sabiedrība atļauj piekļūt viņu personas datiem un tos labot vai dzēst, vai ierobežot datu apstrādi, kā arī ir tiesības uz datu pārnesamību. Turklāt Lietotājiem ir tiesības jebkurā laikā atsaukt piekrišanu, taču piekrišanas atsaukšana neietekmē uz piekrišanu balstītas datu apstrādes likumību līdz piekrišanas atsaukšanai. Ja Sabiedrība apstrādā personas datus, lai īstenotu likumīgas intereses, Lietotājam ir tiesības jebkurā laikā iebilst pret ar viņu saistīto personas datu apstrādi iemeslu dēļ, kas attiecas uz viņa/ viņas konkrēto gadījumu.
 • Visos gadījumos, ja Lietotājs vēlas atsaukt piekrišanu vai izmantot citas tiesības, vai viņam ir jautājumi par personas datu apstrādi vai tiesību īstenošanu, viņš/ viņa var sazināties ar Sabiedrības datu aizsardzības speciālistu, rakstot uz e-pasta adresi [email protected]. Ja Lietotāju neapmierina Sabiedrības pieņemtais lēmums par viņa kā datu subjekta tiesību īstenošanu, Lietotājam ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā (Elijas iela 17, Rīga, LV-1050, www.dvi.gov.lv) vai uzraudzības iestādēs citā Eiropas Savienības dalībvalstī, kurā ir Programmas dalībnieka dzīvesvieta vai darba vieta.
 • Sīkāku informāciju par Sabiedrības personas datu apstrādi varat atrast Sabiedrības Privātuma politikā.
Šie Noteikumi ir spēkā no 2023. gada 9. maija.

Pakalpojuma sniegšanas noteikumi

Saites uz dažām svarīgām pakalpojumu sniegšanas noteikumu sadaļām:

1. Piekrišana noteikumiem

Izmantojot "SKANDINĀVS" tīmekļa vietni un pakalpojumus ("Pakalpojums"), ko nodrošina Skandināvs SIA (Reģ.nr. 41203024125), jeb Skandināvs, jūs piekrītat ievērot šādas prasības un nosacījumus ("Pakalpojuma sniegšanas noteikumi").

Skandināvs patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma jebkurā brīdī mainīt Pakalpojuma sniegšanas noteikumus. Izmaiņas nebūs piemērojamas ar atpakaļejošu datumu un stāsies spēkā ne ātrāk kā četrpadsmit dienas pēc to publicēšanas. Taču izmaiņas, kas attiecas uz jaunām Pakalpojuma funkcijām, vai juridisku iemeslu dēļ veiktās izmaiņas stāsies spēkā uzreiz. Jūs apzināties un piekrītat, ka esat atbildīgs par šīs vietnes un Pakalpojuma sniegšanas noteikumu periodisku pārskatīšanu un iepazīšanos ar izdarītajiem grozījumiem. Pakalpojuma lietošanas turpināšana pēc šādu grozījumu izdarīšanas norāda uz to, ka piekrītat šīm izmaiņām. Jebkādu zemāk uzskaitīto nosacījumu pārkāpšanas rezultātā jūsu konts var tikt dzēsts.

2. Konta izmantošanas nosacījumi

 1. Lai lietotu Pakalpojumu, personai jābūt 16 gadus vecai vai vecākai;
 2. Lietotājam jābūt cilvēkam. Nav atļauti konti, ko reģistrējuši roboti vai kas reģistrēti ar kādām citām automatizētām metodēm;
 3. Jūs piekrītat norādīt Mozello derīgu e-pasta adresi un jebkādu citu pieprasīto informāciju reģistrācijas procesa pabeigšanai;
 4. Jūs esat atbildīgs par sava konta un tā paroles drošu glabāšanu;
 5. Ja vietnei izmantojat bezmaksas Pakalpojuma plānu, tad jums šai vietnei nav atļauts slēpt Mozello logotipu un tīmekļa saites; Šis noteikums neattiecas uz maksas plāna izmēģinājuma režīmu;
 6. Aizliegts izmantot pakalpojumu jebkādiem nelikumīgiem vai nesankcionētiem nolūkiem;
 7. Nav atļauts izmantot Pakalpojumu kā attālinātās uzglabāšanas serveri vai failu mitināšanas serveri;
 8. You accept full responsibility for compliance with any applicable laws, rules and regulations in regards to your use of the Service.
 9. Jūs uzņematies pilnu atbildību par Pakalpojuma izmantošanu atbilstoši normatīvo aktu un noteikumu prasībām;
 10. Ja jūsu ikmēneša datu pārraides apjoms regulāri pārsniedz 30 GB, Mozello var sazināties ar jums un Mozello patur tiesības paaugstināt abonēšanas maksas, apturēt vai dzēst kontu vai tīmekļa vietni;
 11. Viena persona drīkst izveidot ne vairā kā 5 bezmaksas vietnes.
 12. Premium Plus līmeņa kontiem Latvijā var iespējot elektroniskas pircēja vecuma pārbaudes funkciju. Pārsniedzot 30 vecuma pārbaudes reizes mēnesī, Mozello var ar jums sazināties un patur tiesības ieturēt papildu maksu identifikācijas pakalpojuma turpmākai nodrošināšanai.

3. Aizliegtais saturs un neatļauta rīcība

Pakalpojumu nav atļauts izmantot šāda satura publicēšanai vai izplatīšanai:

 1. Saturs, kas varētu būt nelikumīgs ASV un Eiropas Savienībā;
 2. Saturs, kas veicina vai atbalsta nelikumīgu rīcību;
 3. Pornogrāfiska rakstura saturs;
 4. Saturs, kura vienīgais mērķis ir kaitējuma nodarīšana vai naida kurināšana, vai saturs, ko var uzskatīt par neslavu ceļošu vai apmelojošu;
 5. Rasistiskas dabas saturs vai jebkāds saturs, kas tiecas citus iebaidīt vai noniecināt;
 6. Krāpnieciskas un apšaubāma rakstura naudas pelnīšanas shēmas;
 7. Mājas lapas, kur tiek vākti ziedojumi, izņemot reģistrētu sabiedriskā labuma organizāciju lapas ar atbilstošu atsauci un gadījumus, kad saņemta nepārprotama Mozello piekrišana;
 8. Mājas lapas, kuru vienīgais mērķis ir sasniegt labāku pozīciju meklētājos vai vākt sekotājus sociālajos tīklos;
 9. Mājas lapas, kuru satura lielāko daļu sastāda trešo pušu reklāmas baneri vai saturs, kas kopēts no citiem avotiem;
 10. Saturs, kas neatbilst Google mājas lapu kvalitātes vadlīnijām;
 11. Saturs, kas neatbilst Google politikai par nevēlamu programmatūru.

Jūs apņematies:

 1. Netraucēt Pakalpojuma darbību un neizmantot Pakalpojumu ļaunprātīgi;
 2. Izmantot Pakalpojumu tikai atbilstoši vietējai un starptautiskajai likumdošanai;
 3. Neaugšupielādēt un nepublicēt ar autortiesībām vai cita veida mantiskajām tiesībām aizsargātu saturu, izņemot gadījumus, kad esat šo tiesību īpašnieks vai jums ir atbilstoša atļauja no šo tiesību īpašnieka;
 4. Neaugšupielādēt, nepublicēt un nepopularizēt saturu, kas ir nelikumīgs, kaitīgs, draudus saturošs, aizvainojošs, uzmācīgs, apmelojošs, vulgārs, neķītrs, ķengājošs, naidīgs, aizskar kādas personas privātumu, vai ir rasiski, etniski vai kā citādi nepieņemams;
 5. Neaugšupielādēt un nepublicēt pornogrāfiska rakstura saturu;
 6. Nesūtīt nevēlamu komerciālu e-pastu (spamu);
 7. Nepārdot tādas preces, kas (a) neatbilst starptautiskajai vai vietējai likumdošanai, vai kuras (b) jums nav likumīgas tiesības izplatīt vai pārdot;
 8. Neaugšupielādēt un nepublicēt tādu saturu, kuru jums nav tiesības publiskot sakarā ar spēkā esošo likumdošanu vai noslēgtu līgumu;
 9. Nesniegt tādus pakalpojumus, kas (a) neatbilst starptautiskajai vai vietējai likumdošanai, vai kurus (b) jums nav likumīgas tiesības sniegt;
 10. Neaugšupielādēt failus ar mērķi tos izmitināt Mozello sistēmā, bet lietot ārpus ar Pakalpojumu izveidotās mājas lapas;
 11. Neaugšupielādēt un nepublicēt saturu, kas atbalsta vai var veicināt nelikumīgas darbības;
 12. Neizlikties par citu personu vai organizāciju;
 13. Nepārsniegt jūsu pakalpojuma plānā paredzētos Pakalpojuma izmantošanas apjomus;
 14. Neizmantot Pakalpojumu kā pāradresācijas servisu uz citu tīmekļa vietni;
 15. Neizvietot vairāk par trim reklāmas vienībām vienas sadaļas ietvaros un nodrošināt, ka ievietotā reklāma būtiski nepasliktina lapas lietojamību;
 16. Neslēpt Mozello domēna vārdu bezmaksas lapās nedz ar "HTML frame" kodu, nedz kā citādi.

4. Privātums un datu aizsardzība

 1. Mozello privātuma politikā ir izskaidrots, kā mēs rīkojamies ar jūsu personas datiem un aizsargājam konfidencialitāti, kad izmantojat mūsu Pakalpojumu. Lietojot mūsu Pakalpojumu, jūs piekrītat, ka Mozello var izmantot šos datus saskaņā ar mūsu privātuma politiku.

5. Maksājumi un maksas

 1. Mozello un maksājoša klienta līgumattiecības nosaka Mozello distances līgums.

6. Konta slēgšana

 1. Savu kontu varat slēgt tiešsaistē no sava Mozello konta kontroles paneļa. Konta slēgšanas pieprasījumi, kas saņemti pa telefonu, e-pastu, faksu vai savādāk netiek pieņemti.
 2. Ja pārtraucat Pakalpojumu pirms tekošā apmaksātā perioda beigām, vietnes konta darbība tiek pārtraukta nekavējoties un turpmāki maksājumi vairs netiek ieturēti. Iepriekš veiktie maksājumi netiek atgriezti.
 3. Mozello pēc saviem ieskatiem ir tiesīgs apturēt vai dzēst kontu bez iepriekšēja brīdinājuma, uz aizdomu pamata par šo noteikumu neievērošanu. Šādas Pakalpojuma pārtraukšanas rezultātā notiek konta dezaktivēšana vai dzēšana, vai tiek liegta piekļuve kontam.
 4. Bezmaksas mājas lapas, kas netiek atjaunotes un apmeklētas, tiks automātiski atslēgtas mēnesi pēc pēdējās aktivitātes.
 5. Mozello nav atbildīgs par jūsu un jūsu apmeklētāju ievietotā satura uzglabāšanu, uzturēšanu un kopiju izsniegšanu.

7. Pakalpojuma un cenu izmaiņas

 1. Mozello patur tiesības bez brīdinājuma jebkurā brīdī pēc saviem ieskatiem mainīt, īslaicīgi vai pilnībā pārtraukt Pakalpojuma (vai jebkādas tā daļas) sniegšanu.
 2. Visu Pakalpojumu cenas, ieskaitot, bet ne tikai Pakalpojuma ikmēneša abonēšanas plāna maksu var tikt mainītas, bez iepriekšēja brīdinājuma. Šādas izmaiņas stājas spēkā tiklīdz tās tiek publicētas Mozello tīmekļa vietnē, taču tās neattiecas uz jau apmaksātiem Pakalpojuma periodiem.
 3. Mozello nav atbildīgs jūsu vai trešo personu priekšā par pakalpojuma izmaiņām, cenas izmaiņām, Pakalpojuma apturēšanu vai pārtraukšanu.
 4. Ja pārtrauksim Pakalpojuma sniegšanu, situācijās, kad tas būs iespējams, laicīgi informēsim jūs par šādu rīcību un sniegsim iespēju saglabāt informāciju no Pakalpojuma.

8. Saistību atruna

 1. Tikai jūs esat atbildīgs par Pakalpojuma izmantošanu; Pakalpojums tiek piedāvāts "tāds, kā ir" un "tāds, kāds pieejams".
 2. Mozello negarantē, ka: a) Pakalpojums atbildīs jūsu specifiskajām prasībām; b) Pakalpojums būs nepārtraukts, savlaicīgs, drošs un bez kļūdām; c) rezultāts, kas iegūts Pakalpojuma izmantošanas rezultātā, būs precīzs vai uzticams; d) jebkādu produktu, pakalpojumu, informācijas vai citu materiālu, ko esat iegādājies caur Pakalpojumu, kvalitāte atbildīs jūsu gaidītajai; e) jebkādas Pakalpojuma kļūdas tiks izlabotas.
 3. Jūs skaidri saprotat un piekrītat, ka Mozello nav atbildīgs par jebkādiem tiešiem, netiešiem, nejaušiem, speciāliem vai izrietošiem zaudējumiem, ieskaitot, bet ne tikai peļņas negūšanu, reputācijas, lietošanas, datu vai cita veida netaustāmu vērtību zudumus (pat ja Mozello ir informēts par šāda kaitējuma rašanās iespēju), kas radušies: a) no pakalpojuma lietošanas vai nespējas lietot pakalpojumu; b) no aizstājošo preču un pakalpojumu iegādes izmaksām, kas radušās no jebkādu preču, datu vai pakalpojumu iegādes vai saņemšanas, vai saņemtajiem paziņojumiem, vai transakcijām, kas notikušas caur Pakalpojumu vai ar tā starpniecību; c) no nesankcionētas pieejas vai jūsu pārraižu vai datu izmainīšanas; d) no Pakalpojuma sniegšanā iesaistīto trešo personu paziņojumiem vai rīcības; e) saistībā ar jebkādiem citiem jautājumiem, kas saistīti ar Pakalpojumu.
 4. Ja tas nav pretrunā ar likumu, Mozello un tā piegādātāju un izplatītāju kopējā atbildība par jebkādām prasībām saistībā ar šiem noteikumiem, tostarp attiecībā uz jebkādām netiešām garantijām, ir ierobežota ar summu, kuru jūs mums samaksājāt par šo Pakalpojuma izmantošanu.
 5. Dažās valstīs jums kā patērētājam varētu būt likumīgas tiesības. Ja Pakalpojumus lietojat personīgiem nolūkiem, nekas no šajos Pakalpojuma sniegšanas noteikumos minētā neierobežo neviena patērētāja likumīgās tiesības, kas nedrīkst tikt atsauktas ar līgumu.

9. Aizsardzība un zaudējumu atlīdzināšana

 1. Jūs piekrītat aizsargāt un atbrīvot Mozello un tā apakšuzņēmējus, amatpersonas, pārstāvjus un darbiniekus no jebkādas prasības, tiesas prāvas vai prasības tiesā, kas rodas Pakalpojumu izmantošanas vai šo noteikumu pārkāpuma dēļ vai saistībā ar tiem, tostarp no jebkādām radītām saistībām vai zaudējumiem, kas rodas prasību, zaudējumu, bojājumu, tiesas prāvu, tiesas spriedumu, tiesāšanās izmaksu vai advokātu honorāru dēļ.
 2. Jūs piekrītat atlīdzināt Mozello jebkādus zaudējumus, kas tam radušies jūsu darbības vai bezdarbības rezultātā, saistībā ar Pakalpojuma izmantošanu vai Pakalpojuma izmantošanas noteikumu neievērošanu.

10. Saistību nodošana

 1. Bez Mozello iepriekšējas rakstveida piekrišanas jūs nevarat nodot tālāk (saskaņā ar likumu vai kā savādāk) ne pakalpojuma lietošanas saistības, ne kādas citas tiesības, intereses vai pienākumus. Mozello drīkst nodot Pakalpojuma lietošanas saistības bez jūsu piekrišanas. Ņemot vērā iepriekš minēto, Pakalpojuma sniegšanas saistības ir saistošas, pārmantojamas par labu un izpildāmas Pusēm un to attiecīgajiem tiesību pārņēmējiem un mantiniekiem.

11. Citi noteikumi

 1. Visas operācijas ar domēna vārdiem notiek saskaņā ar domēna vārdu politiku.
 2. Mozello patur tiesības atteikties sniegt Pakalpojumu jebkurai personai jebkurā laikā un jebkāda iemesla dēļ.
 3. Ja tiks noskaidrots, ka nav izpildāms kāds konkrēts noteikums, tas neietekmēs pārējos noteikumus.
 4. Jebkas, kas nav izsmeļoši atrunāts Pakalpojuma sniegšanas noteikumos, ir interpretējams tikai un vienīgi pēc Mozello ieskatiem.


Domēna vārdu politika

 1. Mozello maksas abonementi iekļauj viena domēna vārda reģistrāciju bez papildus maksas. Papildus domēna vārda reģistrācijas vai domēna vārda maiņa ir par papildus maksu, kas tiek attēlota domēna pieejamības pārbaudes brīdī.
 2. Domēna vārdu reģistrācijas pieprasījumi tiek iesniegti Mozello tiešsaistes sistēmā.
 3. Vairumam domēnu veidu mēs neesam domēna vārdu reģistratūra - mēs izmantojam trešās personas domēna kompānijas, lai mūsu klientiem iegādātos domēna vārdus. Mēs garantējam, ka domēna vārdi, kas iegādāti ar mūsu starpniecību, funkcionēs ar Mozello.
 4. Pasūtot domēna vārda reģistrāciju, jūs pilnvarojat Mozello veikt domēna vārda reģistrāciju, slēdzot līgumu ar atbilstošu domēna vārdu reģistratūru vai reģistra turētāju jūsu vārdā.
 5. Pasūtot domēna vārda reģistrāciju, jūs esat atbildīgs par pieteiktā domēna vārda un tā lietojuma atbilstību normatīvo aktu prasībām, kā arī reģistratūras un atbilstošā augstākā līmeņa domēna turētāja lietošanas noteikumiem.
 6. Ar Mozello starpniecību reģistrētājiem domēna vārdiem kā domēna vārda lietotājs tiek norādīta tā persona, kuras dati ievadīti pakalpojuma apmaksas formā. Ja jūs vēlaties norādīt citu domēna vārda lietotāju, tad pirms domēna vārda pieteikšanas, jums šāda vēlme ir jāizsaka pa e-pastu un jāsagaida apstiprinājums no Mozello.
 7. Lai nodrošinātu klienta tiesības uz domēna vārda lietošanu, reģistrējot domēna vārdu, mēs reģistratūrai sniedzam klienta nosaukumu (organizācijām), vārdu, uzvārdu un pilnu kontaktinformāciju, kā arī citus pieprasītos datus. Šo datu izmantošana ir atrunāta attiecīgās domēna vārdu reģistratūras privātuma politikā. Atsevišķos gadijumos domēna lietotāja nosaukums, vārds un kontaktinformācija atbilstoši obligātajām prasībām var tikt iekļauta WHOIS reģistrā, kas ir publiski pieejams. Bez šīs informācijas sniegšanas domēna reģistrācija nav iespējama. Par papildus samaksu atsevišķiem domēnu tipiem ir iespējams pieslēgt privātuma servisu, kas paslēpj domēna vārda īpašnieka datus, tomēr tie joprojām būs pieejami tiesībsargājošām iestādēm.
 8. Piesakot domēna vārda reģistrāciju jūs apliecināt, ka visa informācija, kas sniegta domēna vārda reģistrācijas procesa laikā, ir patiesa, pilnīga un precīza, kā arī apņematies izmaiņu gadījumā nekavējoties atjaunot informāciju, par to informējot Mozello.
 9. Domēna vārda lietošanas tiesību nodošana citai personai vai izmaiņu veikšana ir iespējama tikai (a) pēc klienta (domēna vārda lietotāja) vai tā pilnvarotās personas pieprasījuma, (b) ievērotu normatīvo aktu prasības vai uzraudzības iestādes pieprasījumu.
 10. Kad esat pieteicis domēna vārdu, paies līdz trim darba dienām līdz tas sāks funkcionēt. Parasti domēna vārds kļūst funkcionāls 24 stundu laikā pēc tam, kad esam saņēmuši maksājumu.
 11. Lai faktiski lietotu domēna vārdus, kas reģistrēti ar Mozello starpniecību, jums jābūt aktīvam Mozello abonentam;
 12. Ja vēlaties izmantot domēna vārdu, kas iegādāts ar Mozello starpniecību arī e-pasta sūtīšanai vai citiem nolūkiem, to iespējams izdarīt par papildus samaksu.

Īpaši noteikumi attiecībā uz .lv un .lt zonu domēna vārdiem

 • Lai nodrošinātu ātrāku un ērtāku pakalpojuma saņemšanu, mēs pēc savas izvēles varam darboties kā .lv un .lt zonu domēna vārdu reģistratūra (starpnieks starp mūsu klientiem un reģistra turētāju).
 • Pasūtot .lv zonas domēna vārda reģistrāciju, jūs esat atbildīgs par .lv zonas domēna vārdu lietošanas noteikumu ievērošanu. Noteikumi pieejami vietnē http://www.nic.lv/resource/show/15.
 • Pasūtot .lt zonas domēna vārda reģistrāciju, jūs (tāpat, kā Mozello) esat atbildīgs par .lt zonas domēna vārdu regulas ievērošanu. Regula pieejama vietnē http://www.domreg.lt/static/doc/public/procedural_regulation-en.pdf.

Maksājumi un atlīdzināšanas politika

 1. Domēna atjaunošanas maksa var tikt pieprasīta līdz 3 nedēļām pirms domēna vārda reģistrācijas termiņa beigām. Tas mums dod iespēju paglābt domēna vārdu no dzēšanas noklīduša vai laicīgi neveikta maksājuma gadījumā.
 2. Jūsu domēna vārda reģistrācija tiks automātiski pagarināta, ja mēs saņemsim laicīgi veiktu samaksu par Mozello abonementu un domēna vārda reģistrācijas pakalpojumu.
 3. Ja mēs neesam saņēmuši maksājumu par Mozello abonementa vai domēna vārda reģistrācijas pagarināšanu vismaz 10 dienas pirms domēna vārda reģistrācijas termiņa beigām, tad tas tiks dzēsts un var tikt pazaudēts bez iespējas atjaunot.
 4. Ja mēs par domēna vārdu nesaņemam savlaicīgu maksājumu, mēs par saviem līdzekļiem varam atjaunot domēna vārdu un tad izmantot to pēc saviem ieskatiem tādos nolūkos kā uzskatām par piemērotu.
 5. Gadījumos, kad domēna vārdu ir iespējams atjaunot pēc tā reģistrācijas termiņa beigām, mēs varam izlemt piedāvāt jums šādu iespēju. Ja jūs piekrītat šādam piedāvājumam, tad jūsu pienākums ir ar priekšapmaksu segt visas ar domēna atjaunošanu saistītās izmaksas.
 6. No Mozello lietotāja saskarnes jūs varat atcelt domēna atjaunošanu un jebkādus automātiskos maksājumus. Iepriekš veiktie maksājumi netiek atgriezti.

Domēna vārda pārnese no Mozello

 1. Jūs varat pārnest jebkuru domēna vārdu, ko esat iegādājies ar Mozello starpniecību, uz savu domēnu reģistratūras kontu.
 2. Mozello reģistratūras pārvaldībā esošo .lv zonas domēna vārda pārnese tiek realizēta, pārnesot to pa tiešo lietotāja izvēlētās reģistratūras pārvaldībā.
 3. Mozello reģistratūras pārvaldībā esošo .lt zonas domēna vārda pārnese tiek realizēta, pārnesot to uz lietotāja norādīto .lt reģistratūru.
 4. Citu zonu domēna vārdu pārnese tiek realizēta, pārnesot to no Mozello domēnu vārdu konta uz lietotāja domēna vārda kontu tajā pašā reģistratūrā. Domēna vārda pārnesi no vienas reģistratūras uz citu lietotājs var veikt pats, tiklīdz domēns ir lietotāja kontā.

Saistību atruna

 1. Jūs skaidri saprotat un piekrītat, ka Mozello nav atbildīgs ne par kādiem zaudējumiem vai kaitējumiem, kas radušies no nespējas atjaunot, reģistrēt vai uzturēt jebkādu domēna vārdu, kas pasūtīts ar mūsu starpniecību.

Sava domēna vārda izmantošana ar Mozello

 1. Iegādājoties domēna vārdu ar Mozello starpniecību, jūs piekrītat šai politikai. Ja nepiekrītat mūsu domēna vārdu politikai, neiegādājieties domēna vārdus ar Mozello starpniecību. Jūs varat izmantot savu domēna vārdu, ko esat iegādājies citur.
 2. Ja izvēlaties izmantot savu domēna vārdu, jums jāparūpējas par visām tehniskajām niansēm, kas attiecas uz jūsu domēna vārda konfigurēšanu. Mozello nodrošinās ar IP adresēm un pamatinformāciju par domēna norādīšanu uz mūsu serveriem, pārējās detaļas ir atkarīgas no jums.
 3. Jebkādu domēna problēmu, kas saistītas ar citur iegādātajiem domēna vārdiem, risināšana ir maksas pakalpojums.